【Chuẩn Nhất】Cách khóa file trong máy tính nhanh nhất

Hướng dẫn bạn nhỏ giúp nhanh chóng khóa file, thư mục bằng mật khẩu trên Windows mà không dùng đến phần mềm.

Để đặt pass cho folder bảo mật dữ liệu riêng tư bạn có thể thao tác theo hướng dẫn:

Bước 1: Bạn tạo thư mục cần khóa hoặc có thể vào thư mục sẳn có trên máy.

Tạo thư mục cần khóa mật khẩu

Bước 2: Bấm chuột phải > Chọn New > Chọn Text Document.

Tạo file text

Bước 3: Mở file text vừa tạo lên > Sao chép đoạn mã dưới đây mình cung cấp dán vào file text vừa tạo.

cls

@ECHO OFF

title Folder Private

if EXIST “Genk Locker” goto UNLOCK

if NOT EXIST Private goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)

set/p “cho=>”

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Private “Genk Locker”

attrib +h +s “Genk Locker”

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to unlock folder

set/p “pass=>”

if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL

attrib -h -s “Genk Locker”

ren “Genk Locker” Private

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Private

echo Private created successfully

goto End

:End

Bước 4: Tìm đến dòng PASSWORD_GOES_HERE bạn xóa dòng này và đặt mật khẩu cho folder mà bạn muốn.

Đặt mật khẩu cho Folder

Bước 5: Bạn chọn File > Chọn Save As > Đặt tên là locker.bat > Lưu lại trong thư mực muốn khóa.

Chọn lưu file locker.bat

Bước 6: Click đúp vào file locker.bat vừa tạo.

Click đúp file locker.bat

Bước 7: Một thư mục Private sẽ được tạo ra > Bạn có thể sao chép các dữ liệu cần bảo mật mật khẩu vào thư mục này bạn nhé.

Thư mục Private đã được tạo

Bước 8: Sau khi sao chép dữ liệu xong > Bạn ấn vào file locker.bat > Nhập “Y” chọn enter là đã khóa thành công.

Bạn ấn vào file locker.bat > Nhập “Y” chọn enter

Bước 9: Để mở thư mục bạn cần ấn vào file locker.bat > Nhập mật khẩu bạn đặt là được.

Nhập mật khẩu để mở khóa thư mục

Vài bước thiết lập đặt pass cho folder để bảo mật dữ liệu riêng tư, chúc bạn thành công.

【Chuẩn Nhất】Cách khóa file trong máy tính nhanh nhấtRate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0